Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is en wat doet de MR?
De MR is de medezeggenschapsraad van en voor De Berkenhof.
Samen met de directie van de school stelt zij het beleid voor de school vast. De MR overlegt over zaken die alle ouders, alle leerlingen en de personeelsleden aangaan. U kunt hierbij denken aan de begroting voor de school, het zorgplan voor alle leerlingen, het onderwijskansenbeleid, onderhoud van de school, personeelsbeleid en identiteit.
 
Wanneer komt de MR bij elkaar?
De MR vergadert zes à zeven keer per jaar. De vergaderingen van de MR vinden plaats in de school en zijn openbaar, tenzij in het reglement anders is bepaald (bijv. een ‘interne vergadering’). De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 kunt u vinden in deze schoolkalender. Dit schooljaar zijn deze vergaderingen op dinsdagavond.
De MR vergadert in de teamkamer van onze school.
 
Wie zitten er in de MR?
In de WMS (wet medezeggenschap scholen) staat vast hoe de MR moet worden samengesteld.
De MR op De Berkenhof bestaat uit vier personen: twee ouders en twee personeelsleden.


Voor de ouders zijn dit:
 
-John Franse
-Ronald Groen
 
Voor het personeel zijn dit:
 
-Wendy de Leuw
-Jan-Willem de Witte(voorzitter)
 
Hoe komt u aan informatie?
De MR van De Berkenhof hecht grote waarde aan een goed contact met de ouders/verzorgers van de leerlingen en met de leerkrachten.
Om goed te kunnen functioneren moet de MR op de hoogte zijn van wat er speelt. U kunt de MR leden dan ook altijd aanspreken.
Op de website vindt u alle verdere informatie met betrekking tot de MR. De notulen van de MR vergaderingen zijn op school te verkrijgen.
Natuurlijk bent u ook van harte welkom op de vergaderingen.
 
E-mailadres van de MR: mr@kbsdeberkenhof.nl