Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet geregelde vertegenwoordiging van ouders en personeel. De taken en bevoegdheden van deze raad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. Samen met de directie van de school stelt zij het beleid van de school vast. De MR overlegt over zaken die alle ouders/verzorgers, alle leerlingen en personeelsleden aangaan. De MR vergadert 7 keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in de school en zijn openbaar, tenzij in het reglement anders is bepaald. De vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021 kunt u ook vinden in de informatiekalender.

Bij vragen kunt u altijd terecht bij één van de leden van de MR.

In de Wet Medezeggenschap Scholen staat vast hoe de MR moet worden samengesteld. De MR van De Berkenhof bestaat uit vier personen: twee ouders en twee personeelsleden.

De volgende ouders hebben momenteel zitting in de MR:
Jenny Leonard
John Franse

Namens het team hebben de volgend personen zitting in de MR:
Wendy de Leuw
Klaartje Emmen (voorzitter)

Het mailadres van de MR is: mr@kbsdeberkenhof.nl